OBCHODNÉ A REKLAMAČNÉ PODMIENKY, ALTERNATÍVNE RIEŠENIE SPOROV

Obchodné podmienky

1. Objednávka a uzatvorenie zmluvy
Všetky objednávky realizované prostredníctvom internetového obchodu domatra.sk sú pre obe zmluvné strany záväzné.

Predávajúci je:
________________________________
DOMATRA s.r.o.
ul.Miestneho priemyslu 570
029 01 Námestovo
IČO: 36438308
Zapísaná v OR Okresného súdu Žilina
oddiel: Sro, vložka č.:17015/L
________________________________
Odoslaním objednávky zákazník potvrdzuje, že sa oboznámil s tymito nákupnými i reklamačnými podmienkami.
Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je pravdivé a úplné vyplnenie všetkých údajov a náležitostí požadovaných systémom pri registrácií, alebo pri realizácií objednávky.
Kúpna zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim vzniká odoslaním objednávky zo strany kupujúceho a jej prijatím na strane predávajúceho.
Kupujúcim sa rozumie fyzická alebo právnická osoba, ktorá objedná v internetovom obchode www.domatra.sk tovar alebo službu a uzatvorí s predávajúcim zmluvu na diaľku prostredníctvom prostriedkov komunikácie na diaľku akými sú napr. elektronická pošta, telefón fax, ponukový katalóg a pod.
Objednávku zrealizujete tak, že si prostredníctvom nákupného koša vyberiete tovar, následne zadáte spôsob doručenia a spôsob platby a odošlete objednávku. Pri prvej objednávke je možná iba dobierka alebo platba vopred. Po odoslaní objednávky obdržíte kópiu objednávky e-mailom s potvrdením a údajov súvisiacich s jej realizáciou. V prípade, že tovar nie je možné doručiť do 7 pracových dní, budete o tejto skutočnosti bezodkladne informovaný.
V deň expedovania zásielky je zákazník informovaný e-mailom alebo telefonicky. Zákazníkovi bude spolu s originálnym nepoškodeným tovarom doručená faktúra, prípadne záručny list.
Spotrebiteľom (zákazníkom) sa myslí v tomto texte fyzická osoba, ktorá nakupuje
výrobky alebo využíva služby za iným účelom ako pre podnikanie, alebo taká osoba, ktorá sa chystá vykonať nákup týchto produktov alebo služieb.
Dodávateľom (predávajúcim) sa rozumie fyzická osoba - podnikateľ alebo právnická osoba, s ktorou bude v prípade nákupu (objednávky) spotrebiteľ uzatvárať zmluvu - tzv. “zmluvu na diaľku”.
Obchodom sa rozumie internetový obchod, prevádzkovaný dodávateľom a reprezentovaný súborom internetových stránok a aplikácií elektronického obchodu na určitej internetovej doméne.

2. Dodacie podmienky
Predávajúci sa zaväzuje:
-dodať kupujúcemu druh a množstvo objednaného tovaru v kúpnej cene a za platobných podmienok, ktoré platia v deň odoslania objednávky.
-dodať kupujúcemu tovar vhodne zabalený, aby nedošlo k jeho poškodeniu počas prepravy.
Predávajúci nezodpovedá za:
-oneskorené dodanie tovaru zavinené poštou, resp. prepravnou spoločnosťou.
-oneskorené dodanie tovaru zavinené nesprávne udanou adresou prijímateľa.
-za poškodenie zásielky zavinené poštou, resp. prepravnou spoločnosťou.
-prípadné nedodanie tovaru, ku ktorému došlo vinou výrobcu (dodávateľa) v dôsledku akéhokoľvek obmedzenia prípadne zrušenia distribučných práv alebo iných nepredvídateľných prekážok.
Kupujúci sa zaväzuje:
-objednaný tovar prevziať, skontrolovať neporušenosť obalov.
-zaplatiť za tovar cenu v plnej výške a v zmysle platobných podmienok platných v deň odoslania objednávky.
V prípade, že si kupujúci tovar neprevezme (na základe objednávky), predávajúci si vyhradzuje právo uplatniť svoj nárok na náhradu vzniknutej škody. V prípade, že si zákazník tovar neprevezme pri prvom doručení, a požaduje opätovné doručenie tovaru, je povinný uhradiť náklady prvého ako aj opätovného doručenia tovaru.
Predávajúci je oprávnený v závislosti na charaktere obchodu (množstvo, cena, náklady na prepravu, vzdialenosť a pod.) predovšetkým pri cene vyššej ako 250 €, žiadať kupujúceho o autorizáciu objednávky dôveryhodným spôsobom, napr. telefonicky alebo písomne. V prípade odmietnutia autorizácie kupujúcim, prevádzkovateľ považuje objednávku za neplatnú.

3. Dodacie lehoty
Dodávky objednaného tovaru sú podľa dostupnosti produktov a prevádzkových možností predávajúceho realizované v čo najkratšom termíne. Pri tovare, ktorý nie je skladom, sa Vami objednaný tovar objednáva u dodávateľa. Kuriér doručí zásielku do 1-2 pracovných dní od expedovania.

4. Ceny tovaru
Ceny uvedené v našom internetovom obchode sú platné v čase objednania tovaru. Vyhradzujeme si právo tlačových chýb a zmeny cien, v prípade zmeny peňažných kurzov, pri výraznom náraste inflácie alebo pri výrazných zmenách dodávateľských podmienok od výrobcov a ostatných dodávateľov tovaru.
Všetky ceny sú vrátane 20% dane z pridanej hodnoty (DPH). V cene tovaru nie je započítané poštovné a balné.
Dokladom o predaji je faktúra, ktorá je pripojená ku každej zásielke spolu s dodacím listom.

5. Platby za tovar a poštovné
Objednaný tovar zasielame kuriérskou službou na adresu udanú kupujúcim v objednávke. Pri dodávke na dobierku zaplatí kupujúci plnú sumu pri preberaní dobierky doručovateľovi zásielky. Pri platbe vopred bude zásielka expedovaná po prijatí platby na náš bankový účet (napr. bezhotovostným prevodom).
Poštovné, vrátane balného a vrátane poistenia, pre každú samostatnú objednávku je nasledovné:

váha cena € bez DPH
0 - 5 kg 4,17 € bez DPH,   5 € s DPH

Nad 5 kg bude poštovné a balné dojednané individuálne

6. Zrušenie objednávky
Kupujúci je oprávnený stornovať objednávku bez udan

Zrušenie objednávky bez udaniia dôvodu do doby expedície tovaru. Zrušenie objednávky nám zašlite na náš e-mail, obratom Vám zašleme potvrdenie o zrušení objednávky. V prípade zrušenia objednávky neúčtujeme žiadne penále ani iné poplatky súvisiace so stornom objednávky. Ak bola zrušená objednávka vopred uhradená, cena za tovar bude kupujúcemu vrátená do 15 dní od odstúpenia od zmluvy a to bankovým prevodom.
Predávajúci má právo stornovať objednávku, ak z dôvodu vypredania zásob alebo nedostupnosti tovaru ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré možno od neho spravodlivo požadovať nie je schopný dodať tovar kupujúcemu v lehote určenej týmito podmienkami alebo v cene, ktorá je uvedená v internetovom obchode, pokiaľ sa s kupujúcim nedohodne na náhradnom plnení. O stornovaní objednávky bude kupujúci informovaný telefonicky alebo písomne a v prípade úhrady kúpnej ceny alebo jej časti mu budú finančné prostriedky vrátené do 7 dní na ním určený účet, pokiaľ sa s predávajúcim nedohodne inak.

7. Vrátenie tovaru
Podľa § 12 zákona 108/2000 Z.z., môže spotrebiteľ tovar zakúpený v našom internetovom obchode vrátiť bez udania dôvodu najneskôr do 7 pracovných dní od jeho prevzatia. Kupujúci má právo po prevzatí tovar rozbaliť a odskúšať obdobným spôsobom ako pri nákupe v klasickom kamennom obchode. Odskúšať však neznamená začať tovar používať a po niekoľkých dňoch vrátiť predávajúcemu. Tovar je potrebné vrátiť na poštovú adresu spoločnosti DOMATRA  s.r.o., ul.Miestneho priemyslu 570, 029 01 Námestovo  Tovar zasielajte prosím v originálnom balení, kompletný, nepoužitý a nepoškodený. Pre vrátenie peňazí je potrebné, aby ste nám odoslali:
tovar v originálnom balení, nepoškodený
prípadne originál záručný list
originál faktúru
kópiu dokladu o prevzatí tovaru od kuriéra (kvôli dátumu doručenia)
Prepravné náklady pri vrátení tovaru hradí zákazník. Tovar vrátený na spôsob dobierky neprijímame. Odporúčame Vám zaslaný tovar poistiť. Cena za tovar bude zákazníkovi vrátená bezodkladne po skontrolovaní vráteného tovaru do 15 dní od odstúpenia od zmluvy a to bankovým prevodom.
V súlade s § 12 ods. 5 vyššie uvedeného zákona objednávateľ nemôže odstúpiť od zmluvy, ktorej predmetom sú:
• poskytovanie služby, ak sa služba začala plniť so súhlasom objednávateľa pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy,
• predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek objednávateľa alebo tovaru určeného osobitne pre jedného objednávateľa, alebo tovaru, ktorý vzhľadom na jeho vlastnosti nemožno vrátiť;

8. Záručné podmienky
Záručné podmienky sa riadia ustanoveniami Občianskeho zákonníka č. 40/1964 Zb. v platnom znení. Záručná doba je 24 mesiacov, pokiaľ to nie je pri konkrétnom tovare uvedené inak a začína plynúť dňom prevzatia tovaru kupujúcim.
Záručná doba sa predlžuje o dobu, po ktorú kupujúci nemohol používať tovar z dôvodu záručnej opravy tovaru. V prípade výmeny tovaru za nový tovar dostane kupujúci doklad, na ktorom bude uvedený vymenený tovar, a prípadné ďalšie reklamácie sa uplatňujú na základe pôvodného dodacieho listu a tohto reklamačného protokolu. V prípade výmeny tovaru za nový začína bežať záručná doba na nový tovar nanovo od jeho prevzatia. Záruka zaniká poškodením tovaru neodborným používaním alebo iným neštandardným zaobchádzaním.
Záručná doba všetkým osobám, používajúcim výrobok pre účely podnikania s týmto výrobkom nie je stanovená Občianskym zákonníkom a stanovuje ju konkrétny dovozca či výrobca.
Záručny servis kupujúci vybavuje u predávajúceho (DOMATRA s.r.o.). Informácie o pozáručnom servise poskytneme na vyžiadanie e-mailom.

9. Reklamačný poriadok
Kupujúcemu odporúčame pred prevzatím a zaplatením zásielky , na mieste skontrolovať či zásielka nie je poškodená. V prípade rozsiahleho poškodenia (roztrhnutý obal, deformácie a iné rozsiahle poškodenie) odporúčame zásielku neprebrať.
V prípade reklamácie zašle kupujúci reklamovaný tovar na poštovú adresu spoločnosti DOMATRA s.ro., ul.Miestneho priemyslu 570, 029 01 Námestovo. Balík musí byť riadne zabalený a má obsahovať: reklamovaný tovar vrátane príslušenstva, originál záručný list, kópiu faktúry, popis závady a kontaktné údaje kupujúceho - spiatočná adresa, tel.číslo, e-mail. Tovar zasielajte buď formou balíka, alebo doporučene ako list. Pri zaslaní tovaru dobierkou nebude táto zásielka prijatá. Tovar odporúčame poistiť. Reklamovaný tovar musí byť dodaný čistý a mechanicky nepoškodený.
Spiatočnú prepravu po vybavení oprávnenej reklamácie hradí predávajúci.
V prípade, že dôjde k vade výrobku v záručnej dobe, má zakazník právo na odstránenie vzniklej vady. V prípade, že vada tovaru je neodstrániteľná, nahradí dodávateľ zakazníkovi vadný výrobok novým, alebo po dohode - výrobkom iného typu, pričom dôjde k doplateniu, alebo vráteniu cenového rozdielu.
Záruka sa nevzťahuje na poškodenie vzniknuté:
prirodzeným alebo nadmerným mechanickým opotrebením
znečistením tovaru alebo jeho častí v dôsledku zanedbania údržby
používaním tovaru v podmienkach, ktoré nezodpovedajú svojou teplotou, prašnosťou, vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prostredia, v ktorom sa tovar bežne používa
vonkajšími vplyvmi, napr. pádom alebo nárazom, vniknutím vody do elektrických častí
zásahom do tovaru neoprávnenou osobou (neodborné opravy alebo úpravy)
prepätím, napr. pri údere blesku, vplyvom magnetického poľa
pri používaní tovaru v rozpore s návodom na obsluhu
mechanickým poškodením- roztrhnutý, prerezaný, tepelne poškodený tovar, tovar poškodený neopatrným neúmerným fyzickým zaobchádzaním, zámerným poškrabaním vrstiev tovaru a pod.
Záruka sa tiež nevzťahuje na škody vzniknuté v dôsledku živelnej udalosti, živelnej katastrofy, násilného poškodenia, poveternostných podmienok, alebo prevádzkou v extrémnych a neobvyklých podmienkach.
Všetky právom uplatnené záručné opravy sú bezplatné vrátane nákladov na doručenie opraveného tovaru kupujúcemu.
Predávajúci rozhodne o reklamácii ihneď, v zložitých prípadoch do 3 pracovných dní. V odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu výrobku alebo služby, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí tejto lehoty má spotrebiteľ právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu výrobku za nový výrobok.
Predávajúci upozorní o vybavení reklamácie kupujúceho buď telefonicky, SMS, alebo e-mailom a tovar odošle na vlastné náklady na adresu kupujúceho. Spolu s tovarom odošle kupujúcemu aj reklamačný protokol.
Záručná doba na ponúkaný tovar je 24 mesiacov pokiaľ nie je pri tovare uvedená dlhšia záručná doba a začína plynúť dňom prevzatia tovaru zákazníkom.
Informácie o servisných miestach pre záručný a pozáručný servis Vám v prípade potreby poskytneme na požiadanie telefonicky alebo prostredníctvom e-mailu.
Po vybavení reklamácie bude kupujúcemu odoslaný opravený tovar a reklamačný protokol.
Vybavením reklamácie sa záručná doba predlžuje o dobu trvania reklamácie. Ak bola reklamácia v zákonnej záručnej lehote vybavená výmenou tovaru za nový, potom záručná doba začne plynúť znova od dátumu vybavenia reklamácie.

10.Ochrana osobných údajov
Údaje, ktoré nám poskytnete, sú po registrácii alebo prijatí objednávky uložené výlučne na serveri yatonaradie.sk a v žiadnom prípade nie sú prístupné tretím stranám.
V našich databázach sú ukladané nasledujúce osobné údaje:
V prípade fyzickej osoby - súkromná osoba: Meno, Priezvisko, Adresa, Telefón, E-mail .
V prípade právnickej osoby - firma: Názov firmy, Meno zodpovednej osoby, Priezvisko zodpovednej osoby, Adresa sídla firmy, Adresa doručenia tovaru,
telefón, E-mail.
Všetky osobné údaje, ktoré nám pri registrácii alebo pri vytváraní objednávky poskytnete, slúžia výlučne na účely administratívneho spracovania Vašej objednávky, pre účely tvorby a archivácie daňových dokladov a chod internetového obchodu domatra.sk. V prípade, že ste registrovaný na domatra.sk a rozhodnete sa zmeniť svoje osobné údaje alebo ich skontrolovať , môžete tak urobiť po prihlásení v sekcii Login - "Vaše údaje".
Vaše osobné údaje sa ukladajú v databázach domatra.sk na dobu neurčitú.
O vymazanie osobných údajov z databázy alebo o zrušenie registrácie na domatra.sk môžete požiadať prostredníctvom e-mailu na adrese domatra@orava.sk Táto emailová adresa je chránená pred spambotmi, aby ste ju videli, povolte JavaScript .
O vymazaní údajov resp. zrušení registrácie Vás budeme informovať prostredníctvom e-mailu v termíne do 5 pracovných dní.
V zmysle zákona č. 428/2002 Zb. z. o ochrane osobných údajov prevádzkovateľ internetového obchodu yatonaradie.sk sa zaväzuje, že osobné dáta, ktoré poskytne kupujúci prostredníctvom objednávkového formulára nebudú bez súhlasu vlastníka týchto dát akokoľvek poskytované tretej osobe. Súčasne sa zaväzuje k tomu, že na prianie zákazníka kedykoľvek jeho osobné dáta vymaže zo svojej databázy.

Riešenie sporov

1.Právne vzťahy, ktoré vzniknú medzi predávajúcim a kupujúcim v súvislosti s používaním internetového obchodu a uzatvorením zmluvného vzťahu sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky.

2.V prípade vzniku sporu medzi predávajúcim a spotrebiteľom, je spotrebiteľ oprávnený obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu. V prípade, ak nie je spotrebiteľ spokojný so spôsobom vybavenia reklamácie, alebo ak sa spotrebiteľ domnieva, že predávajúci porušil jeho práva, môže sa spotrebiteľ obrátiť so žiadosťou o nápravu a to; elektronickou poštou na e-mail domatra@orava.sk, alebo poštou na adresu predávajúceho. Pokiaľ predávajúci na žiadosť od spotrebiteľa neodpovedal do 30 dní od dňa jej odoslania, alebo ak odpovedal zamietavo, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporov (ďalej ARS). Podmienky ARS upravuje zákon č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov.

3.Spotrebiteľ môže podať návrh na začatie ARS na príslušný subjekt ARS, ktorý je zapísaný v zozname vedenom na Ministerstve hospodárstva SR; http://www.mhsr.sk/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov/146987s , alebo Slovenská obchodná inšpekcia; http://www.soi.sk/sk/Alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov.soi

4.Spotrebiteľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy ARS, on-line formulár ARS sa nachádza na stránke http://ec.europa.eu/consumers/odr/ Právo voľby subjektov ARS má spotrebiteľ.

5. ARS rozlišuje návrh zákona aj situácie, kedy je odmietnutie návrhu pre subjekt nie povinnosťou, ale možnosťou, a to z dôvodu, aby bol ponechaný priestor pre vznik subjektov alternatívneho riešenia sporov, ktoré prijmú na riešenie aj spory, ktoré sú napríklad nižšej hodnoty ako 20 eur. Ide o taxatívne vymedzené prípady, kedy spotrebiteľ podal návrh po uplynutí ročnej lehoty, ak sa spotrebiteľ nepokúsil vyriešiť spor priamou komunikáciou s predávajúcim alebo ak ide o spory s nízkou hodnotou neprevyšujúcou sumu 20 eur. Subjekt alternatívneho riešenia sporov bude môcť v zmysle § 13 ods. 4 písm. d) odmietnuť aj návrh, ktorý bol už predtým v rámci jeho právomoci riešený napríklad štandardným postupom vybavovania podnetu alebo akejkoľvek inej žiadosti, pričom spotrebiteľ bol o výsledku riadne informovaný a opakované konanie v tej istej záležitosti by bolo podľa posúdenia subjektu (a znalosti veci z prechádzajúceho konania) zjavne neúčelné. Samostatným dôvodom na odmietnutie je nemožnosť riešenia sporu z dôvodu, že by subjekt alternatívneho riešenia sporu musel vyvinúť neprimerané úsilie. Predmetné ustanovenie smeruje k prípadom príliš náročným na vyriešenie formou alternatívneho riešenia sporu, a to z dôvodu náročného dokazovania, právnej náročnosti, vysokých nákladov (alternatívne riešenia sporov je bezodplatné alebo dostupné len za symbolický poplatok). Takéto prípady zo svojej povahy patria skôr do rozhodovacej právomoci súdov.

6. Ustanovenie upravuje možné spôsoby ukončenia alternatívneho riešenia sporu a určuje okamih, kedy k takémuto ukončeniu došlo. Cieľom celého postupu je predovšetkým ukončenie sporu na základe uzavretia dohody o vyriešení sporu, ktorú uzavierajú strany sporu. Alternatívou voči tomuto spôsobu ukončenia sporu je vydanie stanoviska, ktoré sa vydáva v prípade, ak k dohode nedôjde a sú splnené predpoklady uvedené v § 18. Spor môže byť ukončený aj odložením návrhu, v prípade, že riešeniu sporu bráni niektorá z taxatívne vymedzených prekážok. Prirodzeným ukončením riešenia sporu je smrť, vyhlásenie za mŕtveho alebo zánik strany sporu bez právneho nástupcu. Uplynutie 90 dňovej (prípadne dodatočne určenej) lehoty na vyriešenie sporu je dôvodom na ukončenie sporu predovšetkým v záujme predchádzania prieťahom v riešení sporu. Vyčiarknutie subjektu alternatívneho riešenia sporu zo zoznamu je faktickou prekážkou jeho ďalšieho riešenia. Z tohto dôvodu sa okamih vyčiarknutia považuje za ukončenie riešenia sporu. Subjekt alternatívneho riešenia sporov je povinný strany sporu o ukončení alternatívneho riešenia sporu informovať a v prípade vyčiarknutia im vrátiť všetky doklady, ktoré mu odovzdali.

7. Náklady alternatívneho riešenia sporov predstavujú predovšetkým úhrady za materiálne prostriedky použité v súvislosti s riešením sporu a účelne vynaložené náklady na prejednanie veci. V prípade orgánov alternatívneho riešenia sporov sa nijaké z týchto úhrad a nákladov pre spotrebiteľov neúčtujú a riešenie sporu je tak zo zákona bezplatné. Oprávnené právnické osoby zapísané v zozname môžu vopred vo svojich pravidlách postupu určiť a na svojom webovom sídle uverejniť informáciu, či budú spory riešiť bezplatne alebo budú spotrebiteľom účtovať poplatok. Poplatok však nesmie presiahnuť sumu päť eur s DPH. Tento poplatok však predstavuje jedinú inkasnú povinnosť, ktorú je možné na spotrebiteľa preniesť. Akékoľvek iné úhrady, vrátane hradenia nákladov subjektu alternatívneho riešenia sporov, ktoré vynaložil v súvislosti s riešením sporu, sú zakázané.

 


Alternatívne riešenie sporov
1. Nakupujúci – spotrebiteľ – má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu , ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Ak predávajúci odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len subjekt ARS, Zoznam subjektov ARS) podľa zákona 391/2015 Z.z. ARS subjektami sú orgány a oprávnené právnické osoby podľa §3 zákona 391/2015 Z.z. Návrh môže spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z.
2. Spotrebiteľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov ODR, ktorá je dostupná online na http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm.
3. Alternatívne riešenie sporov môže využiť len spotrebiteľ – fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi spotrebiteľom a predávajúcim, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou. Alternatívne riešenie sporov sa týka len zmlúv uzatvorených na diaľku. Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde hodnota sporu neprevyšuje sumu 20 EUR. Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5 EUR s DPH.
 

Sphere_1.png

Obch.partneri.png

tescoma.gif

Makita.gif

narex_orig.jpg

Yato.png

logo_beargrip_254x203.png FAB.JPG
72logo-triumf-new_1.png ferm_logo.jpg
Telwin.jpg Gardena.png
kito.jpg logo_Deca.png
YORK.jpg vileda.jpg
zbirovia.png boh_big.gif
Bora.jpg logo_patio.jpg
logo_ETA.jpg LogoViega.png
Sencor.png Skveler.jpg
Spontex.png velano_3_cp53.jpg
Strendpro.png vorel.jpg
logo_Haco.png logo_knipex.png
logo_kubala.jpg Logo_proma_sk.jpg
Logo_Tesa.jpg logo_lucifer_640x480.jpg

extol_w400_h200.png

Heronlogo.png

Prova_sysst__m.png

Dolle.png

logo_ariston.gif

Retic.png

Fortum_logo.png

Logo_Pilana_modrob__l__.JPG

Jonnesway.png

Teco.png

AMBITION_na_czarnym.jpg

Domotti.jpg

Logo_Cadac.jpg

karcher_logo.jpg

esab_logo.png

logo_severochema_pepo.jpg

Luminarc.jpg

Wuesthof_Schneidtechnik.jpg

Thorma.jpg

Logo_Tokoz.jpg

Logo_Kapro.png

alveus_logo.jpg

IVAR_logo.jpg

Logo_Lamela.png

DISNEY.jpg mbs_smederevac_sajt.jpg
korad_logo.jpg tech_sterowniki_logo.jpg
bucovice.png  Plastika.jpg

logo_jap.jpg

hakl.jpg